VISOSNAUJIENOS.E2.LT

įvairių naujienų nuorodų duomenų bazė | prenumerata | pagalba | atnaujinti | PRISIJUNGTI |

Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp AB ITERATIONE,MB (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine e2.lt ir jos subdomenų kaip visosnaujienos.e2.lt ir kt. (toliau e2.lt). 1.2. e2.lt tvarko ir administruoja AB ITERATIONE,MB į.k. 304850764, buveinės adresas Savanorių pr. 1, Vilnius, registruota LR Juridinių asmenų registre. 1.3. Tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. 1.4. AB ITERATIONE,MB gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Tiekėjo svetainių ir subsvetainių e2.lt (toliau - Svetainė) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. 1.5. Svetainių e2.lt verslo modelis yra nuorodų duomenų bazės, o Vartotojų asmens duomenys jame reikalingi tik tiek, kiek jie reikalingi pasinaudoti duomenų baze. 1.6. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo klientų (įskaitant Svetainių lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. 1.7. Naudodamiesi Tiekėjo Svetainėmis, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Tiekėjo paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi išsamiai susipažinę su Privatumo politika, kai vienoje iš Svetainių/klientų sistemoje prie teksto pažymį su nuoroda “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku.” pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. 1.8. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis e2.lt svetainėmis, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis e2.lt paslaugomis. 1.9. E2.lt svetainė nuolatos vystoma, todėl Vartotojo naudojimasis Svetaine apima bet kokius Vartotojo veiksmus - informacijos peržiūrėjimą, jos skaitymą, klausimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, net jei ta paslauga yra laikina, tačiau tuo neapsiribojant. 1.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nekontroliuoja kitų Svetainės Vartotojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine, todėl Tiekėjas nebus atsakingas dėl tokio Turinio. 1.11. Tiekėjas nedalyvauja pirkimo pardavimo ar kitokiuose Svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, agentas ar kaip kitaip). 1.12. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. 1.13. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį pateikia, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine. 1.14. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti e2.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pasikeitusias taisykles bus informuota Svetainėje informaciniame pranešime. 1.15. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse. 1.16. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. 1.17. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas e2.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra duomenų bazių, autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jiems siunčiama informacija atžvilgiu. 2. Vartotojo teisės ir pareigos. Vartotojas įsipareigojimai. 2.1. Naudodamasis Svetaine paisyti ir nepažeisti pripažintų elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. 2.2. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Tiekėjo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, e2.lt serverio, duomenų saugumui ar riboti e2.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims. 2.3. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą. 2.4. Nesinaudoti Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams atlikti. 2.5. Neriboti kitų asmenų galimybės pasinaudoti bet kokiomis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis. 2.6. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą e2.lt svetainėje turinio (jeigu tokia galimybė yra), kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves. 2.7. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui. 2.8. Nerinkti, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie siūlomas, ieškomas prekes ar paslaugas. 2.9. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 2.10. Vartotojai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad prieš naudodamiesi e2.lt paslaugomis yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimus. Tokie Vartotojai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą. 3. Tiekėjo teisės ir pareigos 3.1. Tiekėjas turi pilną teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę, funkcijas, paslaugas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama, bet kokį Svetainės Turinį. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui. 3.2. Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą. 3.3. Be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų. 3.4. Tiekėjas turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus. 3.5. Naudodamas teisėtas priemones Tiekėjas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. 3.6. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės jeigu: 3.7. Tiekėjo nuomone to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai; 3.8. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais; 3.9. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Tiekėjo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus; 3.10. Tiekėjas įtaria, kad Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui; 3.11. Vartotojas naudodamasis Svetaine daro žalą Svetainei ar Svetainės reputacijai; 3.12. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais. 4. Mokamos paslaugos 4.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje. 4.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Tiekėjui už mokamas paslaugas e2.lt svetainėje nurodyta tvarka. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti paslaugų kainas bei mokėjimo tvarką. 4.3. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms. 4.4. Kitų SMS tipo apmokėjimų atveju, praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami. 4.5. SMS užmokesčiai nėra anuliuojami ir pinigai nėra grąžinami. 4.6. SMS užmokestis už paslaugas, kurios buvo panaikintas dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas. 4.7. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam laikui. 4.8. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Vartotojui pareikalavus, Tiekėjas pateiks Vartotojui sąskaitą. 5. Atsakomybės ribojimas 5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos techninį priėjimą prie e2.lt tinklapio, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. 5.2. Tiekėjas neatsako už pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl trečių šalių turinio ir (ar) jų buvimo į e2.lt. 5.3. Tiekėjas turi teisę neteikti informacijos iš duomenų bazės, jeigu ji prieštarauja šių taisyklių nuostatoms. 5.4. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją. 5.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine. 5.6. Tiekėjas neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės. 5.7. Tiekėjas neatsako už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui. 5.8. Tiekėjas neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Vartotojui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinamas. 5.9. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų, redagavimo kodo naudojimą ir saugojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojo šia informacija. 6. Asmens duomenų apsauga 6.1. Naudojamos sąvokos: 6.1.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Tiekėjo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Tiekėjo. 6.1.2. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 6.1.3. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 6.1.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 6.1.5. Duomenų valdytojas - AB ITERATIONE,MB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304850764, registruota buveinė Savanorių pr. 1, Vilniaus m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 6.1.6. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. 6.1.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 6.1.8. Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el. paštu ir/arba telefonu ir /arba pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo patalpintu skelbimu. Pvz.: informavimas apie sėkmingą paslaugos aktyvavimą, statistiką, paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodžio priminimas ir pan. 6.1.9. Nesisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami, kurie užsakyti el. paštu kaip paslauga. 6.2. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui, Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis vienoje iš mūsų Svetainių bei prisijungiant prie savo sukurtos paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis užsakytos paslaugos vykdymo, trikdžių šalinimo tikslais tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus). 6.3. Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.). 6.4. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas perteklinių duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai). 6.5. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą, jeigu tokia yra. 6.6. Vartotojas sutinka, kad jam užsakant paslaugas Svetainėje bus fiksuojamas Vartotojo prisijungimo prie sistemos data ir laikas. 6.7. Vartotojas supranta ir sutinka, gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Tiekėjas negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui aktualius, įdomius pasiūlymus ar paslaugas. 7. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame? 7.1. Tiekėjo verslo modelis nėra pagrįstas asmens duomenų rinkimu, todėl nuolatos siekiama rinkti kuo mažiau informacijos ir apsiribojant tik minimaliais duomenimis. 7.2. Tiekėjas tarpusavyje sieja duomenis tik tiek, kad būtų galima teikti tiesigines mokamas paslaugas. 7.3. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję tiesiogiai su mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis. 7.4. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (svetainėje užsakytos paslaugos) ir vėliau 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui. 8. Informacijos apsaugos priemonės 8.1. Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 8.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Mokėjimo duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti yra specialiai koduojami. 8.3. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti Vartotojo perduodamos informacijos visiško saugumo. 9. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite? 9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus el. paštu info@iteratione.lt iš elektroniniu pašto adreso, kurį nurodėte registracijos Svetainėje metu arba kreiptis tiesiogiai adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius. Telefonu tokios informacijos neteikiame. 9.2. Jūs taip pat turite teisę: 9.2.1. pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 9.2.2. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome. 9.2.3. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis. 9.2.4. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui. 9.2.5. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys. 9.2.6. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. 9.3. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu. 9.4. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą vienoje iš mūsų internetinių Svetainių. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveriuose, vidinėse/išorinėse sistemose, debesyse tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais. 9.5. Atsakymus į Vartotojo paklausimus apie Asmeninius duomenis Tiekėjas pateiks ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per šešis mėnesius. 9.6. Tiekėjas nepateiks Asmens duomenų jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą Vartotoją, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui. 9.7. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/ 10. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu? 10.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamų užsakytos paslaugos kokybės. 10.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: elektroninio pašto adresas, telefono numeris. 10.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 10.4. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku info@interatione.lt, paskambinus Tiekėjui kontaktuose nurodytu telefonu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutrauks Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 11. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis? 11.1. Tiekėjo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo susitarimo, kuris įmonėje pasirašomas su kiekvienu dirbančiu darbuotoju, priklausomai nuo to, kokius duomenis darbuotojas tvarko. 11.2. Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 11.3. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui; 11.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarka; 11.5. duomenų tvarkytojams, kurie Tiekėjui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Tiekėjo vardu ir Tiekėjo ar Jūsų naudai. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga. 12. Slapukų naudojimas 12.1. Mes naudojamės slapukais siekdami užtikrinti patogų ir efektyvų naršymą mūsų interneto Svetainėse. 12.2. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Vartotojas gali peržiūrėti įrašytus slapukus savo naršyklėje. Taip pat Vartotojas gali atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus naršyklėje. Tokiu atveju, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys. 12.3. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetaine, prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar marketingo tikslais. 12.4. Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminę informaciją rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skydelius, kurie turėtų būti įdomūs Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus. 12.5. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais: 12.5.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas. 12.5.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį. 12.5.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui. 12.6. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 12.6.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Svetainėje, naudotis įvairiomis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis; 12.6.2. Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Vartotojo įvestą informaciją (pvz. prisijungimo duomenis) ir taip palengvinti Vartotojo naudojimasi Svetaine ir suteikti geresnę vartotojų patirtį. 12.6.3. Analitiniai slapukai naudojami Vartotojų elgsenos Svetainėje statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. 12.6.4. Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Vartotojui paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų turinį, kurį Vartotojas jau žiūrėjo. 12.6.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. 12.6.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint panaudoti Svetainės informaciją socialinio profilio paskyroje (pvz. norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu arba išreikšti patikimą). 12.6.7. Atsitiktiniai slapukai – tai visi ne techninio pobūdžio slapukai. 12.7. Svetainėje siekiama, kad nebūtu naudojami atsitiktiniai slapukai. Jų naudojimas galimas tik ribotą laiką ir jis susijęs tik su trečios šalies programinė įranga derinamu. 12.8. Vartotojui sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą užėjęs į Svetainę, susipažinęs su informaciniu pranešimu apie slapukų naudojimą ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką. Taip pat sutikimas dėl slapukų duodamas kai Vartotojas atlieka registraciją Svetainėje. Jei Vartotojo naršyklė priima slapukus ir Vartotojas jų neištrina ir/ar nepakeičia, tai taip pat reiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo. 12.9. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus. 12.10. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. 12.11. Nepažeisdamas teisės aktų Tiekėjas gali apjungti informaciją gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz. statistine informacija apie užsakomas paslaugas). 12.12. Tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti Vartotojo informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. 12.13. E2.lt tinklalapiuose naudojami slapukai: 12.13.1. Slapuko pavadinimas: PHPSESSID 12.13.2. Duomenų tvarkymo tikslas: Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų 12.13.3. Galiojimo laikas: Iki naršyklės uždarymo 12.13.4. Technologija reikalaujanti slapuko: PHP 12.14. Kiti naudojami slapukai užtikrinti Wordpress.com , kurie nuolatos šalinami, jeigu renka informaciją apie Vartotojus, pagal technines galimybes. 13. Tinklapio indikatorių naudojimas 13.1. Tinklapio indikatorius - tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlis gali būti panaudotas kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norint sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas. 13.2. Bendrovė ne tik siekia nenaudoti slapukų, bet ir nenaudoja tinklapio indikatorius. 14. Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas 14.1. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu; 14.2. E2.lt puslapyje, nėra vykdomas profiliavimas susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras vartotojo asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti elgesį. 15. Taisyklių pažeidimo pasekmės 15.1. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, vartotojai infomuojami nurodytais savo kontaktais. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami. 15.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės, naudojimąsi Svetainės paslaugomis, Turinį jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus, pažeidžia taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei. 16. Taikytina teisė 16.1. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, bei nusistovėjusi gera verslo praktika. 16.2. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. 16.3. Vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu: info@iteratione.lt Jeigu vartotojas nesutinka su Tiekėjo atsakymu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 16.4. Taisyklės įsigalioja nuo to momento kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.